ขอเชิญรับชม Animation หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ขอเชิญรับชม Animation หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ (คณะอนุกรรมการฯ) จัดทำสื่อ Animation หลักการพื้นฐานตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 หลักการ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต และ2) ความเป็นอิสระ โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมรับชมและเผยแพร่ต่อไปยังเพื่อนร่วมวิชาชีพบัญชีของท่าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ก่อนมีผลบังคับใช้คู่มือประมวลจรรยาบรรณฉบับปรับปรุง 2020 Edition ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริตหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 2 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ            ทั้งนี้ สำหรับ Animation 4 ตอนที่เหลือ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน, การรักษาความลับ, พฤติกรรมทางวิชาชีพ และความโปร่งใส ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ โดยสภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th หรือหากมีคำถามและข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่ออีเมล ethics@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
22 มิ.ย. 2565 10:47:49
 3859
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์