• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • คำถาม - คำตอบ “การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดเมื่อมีการยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด และคำถาม - คำตอบ การบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นปันผล

คำถาม - คำตอบ “การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดเมื่อมีการยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด และคำถาม - คำตอบ การบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นปันผล

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • คำถาม - คำตอบ “การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดเมื่อมีการยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด และคำถาม - คำตอบ การบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นปันผล

คำถาม - คำตอบ “การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดเมื่อมีการยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด และคำถาม - คำตอบ การบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นปันผล


            สืบเนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี”) ได้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด (“แนวปฏิบัติ ทางการบัญชี”) ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยรับรู้รายการและวัดมูลค่าสำหรับต้นทุนของการได้มาซึ่งอาคารชุดและสินทรัพย์ประเภทเดียวกันไว้เป็นรายสินทรัพย์หน่วยเดียวกัน โดยจัดประเภทเป็นอาคารชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่องค์ประกอบส่วนที่เป็นอาคารและที่ดินไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างไรก็ตาม กิจการอาจมีคำถามและข้อสงสัยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อกิจการหรือไม่หลังจากยกเลิกแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
            รายละเอียด คำถาม - คำตอบ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดเมื่อมีการยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี สำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด Click
           
          อีกทั้ง คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี”) ได้ยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) กิจการอาจมีคำถามและข้อสงสัยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อกิจการหรือไม่ หลังจากยกเลิกแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว
            รายละเอียด คำถาม - คำตอบ เรื่อง การบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นปันผล Click
โพสต์เมื่อ :
23 ธ.ค. 2564 18:42:55
 4728
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์