น้องคิด มาแจ้ง..เตือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีประจำปี 2564 ให้ท่านดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ

น้องคิด มาแจ้ง..เตือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีประจำปี 2564 ให้ท่านดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ

            น้องคิด มาแจ้ง..เตือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีประจำปี 2564 ให้ท่านดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพ

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    1.1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประจำปี
    1.2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    1.3. ยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2564

มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564
ช่องทาง
1. การต่ออายุสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกประเภทที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกของปี 2565 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าบำรุงสมาชิก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านบริการออนไลน์

Click

2. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของปี 2565 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านบริการออนไลน์
Click
3. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) จํานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง ดังนี้
   3.1 ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
   3.2 ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจากข้อ 3.1 เป็นชั่วโมงตามข้อ 3.2 ได้ด้วย เว้นแต่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรกจะต้องมีจํานวนชั่วโมง CPD ตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน

กรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้อนุโลม ให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 1.5 ชั่วโมงมาทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง


Click

Click

Click

4. การแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องแจ้งชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้แจ้งชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เฉพาะชั่วโมง CPD ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เข้ารับการอบรมหรือการประชุมสัมมนาในปี 2564 เท่านั้น


CPD Online

Click

5. แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) แบบไม่เป็นการทางของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและแบบกิจกรรมอื่นของผู้ทำบัญชี

Click


2. ผู้ทำบัญชี
    2.1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก่อนหมดอายุสมาชิก
    2.2. ต้องเก็บชั่วโมง CPD ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564

สำหรับผู้ทำบัญขี ประจำปี 2564 ช่องทาง
1. ต่ออายุสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกประเภทที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกของปี 2565 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าบำรุงสมาชิก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านบริการออนไลน์
Click
2. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ผู้ทำบัญชีต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
Click
ผู้ทำบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำ ปี 2564 ทั้งนี้ กิจกรรมอื่นที่รายงานในระบบจะต้องเป็นกิจกกรรมที่เข้าร่วมในปี 2564 เท่านั้น Click
3. การแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 เท่านั้น
CPD Online
Click
4. แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) แบบไม่เป็นการทางของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและแบบกิจกรรมอื่นของผู้ทำบัญชี Click


โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
    - มาตราการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Click
    - แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี Click


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนงานทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2685 2500 กด 1
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีต้องขออภัยหากท่านได้ดำเนินการแล้ว ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ :
29 ธ.ค. 2564 15:33:16
 27945
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์