• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ซึ่งตามประกาศข้อกำหนดดังกล่าว ข้อ 4 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งห้ามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้กระทบต่อการเข้าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564
            สภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ดังนี้

1. มาตรการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 (เหมือนเดิม)


2. มาตรการสำหรับผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 ใหม่
            2.1 กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2564 โดยให้ผู้ทำบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ดังต่อไปนี้


ประเภทกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม หลักเกณฑ์การนับให้เป็นชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี ตัวอย่างกิจกรรม ตัวอย่างการคำนวณชั่วโมง ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี

ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 1.5 เท่า สามารถทดแทนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีได้ 1 ชั่วโมง
1 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง การเข้าอบรมหรือประชุมสัมมนาในรูปแบบ Classroom หรือรูปแบบออนไลน์(ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี) ชั่วโมงการอบรมจริง = 6 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 4 ชั่วโมง
2 การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง รับชมสื่อ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีการเสวนา “ฝ่ากระแสDisruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล” ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 1.5 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง
รับชมสื่อ YouTube ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : เรื่อง บัญชี กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านโชวห่วย ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
(นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
3 การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ อ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 (มกราคม-เมษายน 2564) บทความวิจัย เรื่อง “การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคม : กรณีศึกษาโครงการเพื่อสังคมของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
อ่านวารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ ฉบับที่ 64 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
4 การเข้าร่วมประชุม หรืออภิปรายกลุ่ม นับได้ตามจริง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ชั่วโมงการเข้าร่วมประชุมจริง = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
5 การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้า และกระจายสินค้า ณ บริษัทแห่งหนึ่ง ชั่วโมงการดูงาน = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
6 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยาย ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น นับได้เป็นสองช่วงเวลา ดังนี้
- ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยายนับได้สองเท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง
- ช่วงเวลาการบรรยายนับได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ชั่วโมงการบรรยายจริง = 6 ชั่วโมง
- ช่วงเตรียมสื่อนับได้ 2 เท่าของชั่วโมง การบรรยายจริง = 12 ชั่วโมง
- ช่วงบรรยายจริงนับได้ = 6 ชั่วโมง

รวมเป็นชั่วโมงวิทยากร = 18 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 12 ชั่วโมง
7 การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็นผู้ดำเนินการโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ความท้ายทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ชั่วโมงการสัมภาษณ์จริง = 2 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาท
8 การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่างๆ เผยแพร่แก่สาธารณชน นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อเรื่อง เขียนบทความวิชาการ เรื่อง “การบัญชีนิติวิทยา” เผยแพร่ในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (มกราคม-เมษายน 2564) ชั่วโมงการเขียนจริง = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
9 กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ นับได้ตามจริง


         2.2 ผู้ทำบัญชีต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ตามแบบรายงานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ผ่านระบบ CPD Online ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้งนี้ กิจกรรมที่รายงานในระบบจะต้องเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมในปี 2564 เท่านั้น

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงท่านสามารถยื่นกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านช่องทางระบบ CPD Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

โดยท่านสามารถจดบันทึกรายการกิจกรรมของท่านไว้เบื้องต้นมีหัวข้อดังนี้
 • ประเภทกิจกรรม 9 กิจกรรม
 • ชื่อหน่วยงาน
 • วันเดือนปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • รายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป
 • จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง

            2.3 กิจกรรมใดได้มีการใช้ชั่วโมง CPD ไปบางส่วนแล้วในปี 2564 จำนวนชั่วโมงส่วนที่เหลืออยู่ ไม่สามารถนำไปใช้นับชั่วโมง CPD ของปี 2565 ได้อีก

ตัวอย่าง ชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 24/2564
ตัวอย่างที่ 1
(เดิม)
ผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ครบถ้วนจำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน -
ตัวอย่างที่ 2
(ใหม่)
ผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ไปแล้วจำนวน 3 ชั่วโมง (จำนวนที่ต้องเก็บเพิ่ม 9 ชั่วโมง) ผู้ทำบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทน จำนวน 13 ชั่วโมง 30 นาที มาจากจำนวนชั่วโมงคงเหลือ 9 ชั่วโมง x 1.5 เท่า = 13 ชั่วโมง 30 นาที
ตัวอย่างที่ 3
(ใหม่)
ผู้ทำบัญชียังไม่ดำเนินการเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทนจำนวน 18 ชั่วโมง มาจากจำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง x 1.5 เท่า = 18 ชั่วโมงโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

 • เอกสารประกอบความเข้าใจ ดาวน์โหลด
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 24/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม: ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม
โทร 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574 มือถือ 095-716-3926 e-Mail: cpd@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
9 ก.ย. 2564 14:13:55
 33329
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์