• Home

  • What’s News

  • เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

  • Home

  • What’s News

  • เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เอกสารประกอบความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

1. มาตรการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 (เหมือนเดิม)

2. มาตราการสำหรับผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564
            2.1 กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ทำบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ดังต่อไปนี้


ประเภทกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม หลักเกณฑ์การนับให้เป็นชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี ตัวอย่างกิจกรรม ตัวอย่างการคำนวณชั่วโมงตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีให้นับโดยใช้อัตราชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีได้ 1 ชั่วโมง
1 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง -การเข้าอบรมหรือประชุมสัมมนาในรูปแบบ Classroom หรือรูปแบบออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี) ชั่วโมงการอบรมจริง = 6 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 4 ชั่วโมง
2 การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง -รับชมสื่อ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีการเสวนา "ฝ่ากระแส Disruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล” ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 1.5 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง
-รับชมสื่อ YouTube ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : เรื่อง บัญชี กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านโชวห่วย ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 3.55 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =1 ชั่วโมง 30 นาที
3 การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ -อ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 (มกราคม-เมษายน 2564) บทความวิจัย เรื่อง “การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคม :กรณีศึกษาโครงการเพื่อสังคมของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =1 ชั่วโมง 30 นาที
- อ่านวารสารต้นสายปลายทางธุรกิจฉบับที่ 64 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =1 ชั่วโมง 30 นาที
4 การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม นับได้ตามจริง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ชั่วโมงการเข้าร่วมประชุมจริง = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
5 การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเภทและในต่างประเทศ นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า ณ บริษัทแห่งหนึ่ง ชั่วโมงการดูงาน = 3 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =2 ชั่วโมง
6 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยายที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น นับได้เป็นสองช่วงเวลา ดังนี้
-ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยายนับได้สองเท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง
-ช่วงเวลาการบรรยายนับได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก -ชั่วโมงการบรรยายจริง = 6 ชั่วโมง
-ช่วงเตรียมสื่อนับได้ 2 เท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง =12 ชั่วโมง
-ช่วยบรรยายจริงนับได้ตามชั่วโมงการบรรยาย = 6 ชั่วโมง
รวมเป็นชั่วโมงวิทยากร =18 ชั่วโมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 12 ชั่วโมง
7 การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็นผู้ดำเนินการโครงการเสวนาด้านการตวจสอบภายใน หัวข้อ “ความท้ายทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี นับชั่วโมงได้ตามจริง = 2 โมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =1 ชั่วโมง 30 นาที
8 การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ เผยแพร่แก่สาธารณชน นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อเรื่อง เขียนบทความวิชาการ เรื่อง “การบัญชีนิติวิทยา” เผยแพร่ในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่3 ฉบับที่ 7 (มกราคม-เมษายน 2564) นับชั่วโมงได้ตามจริง =3 โมง
สามารถทดแทนชั่วโมง CPD =2 ชั่วโมง
9 กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ นับได้ตามจริง


         2.2 ผู้ทำบัญชีต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประเภทกิจกรรมอื่นๆ ตามแบบรายงานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ผ่านระบบ cpd online ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 เท่านั้น

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงท่านสามารถยื่นกิจกรรมอื่นๆ ผ่านช่องทางระบบ cpd online
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

โดยท่านสามารถจดบันทึกรายการกิจกรรมของท่านไว้เบื้องต้นมีหัวข้อดังนี้
  • ประเภทกิจกรรม 9 กิจกรรม
  • ชื่อหน่วยงาน
  • วันเดือนปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
  • รายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป
  • จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง (ระบบจะคำนวณอัตราชั่วโมงทดแทนให้โดยอัตโนมัติ)

            2.3 กิจกรรมใดได้มีการใช้ชั่วโมง CPD ไปบางส่วนแล้วในปี 2564 จำนวนส่วนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับชั่วโมง CPD ของปี 2565 ได้อีก

Post Date :
9 Sep 2021 14:13:55
 33408
Visitor
Create a website for free Online Stores