เอกสารทำความเข้าใจเพิ่มเติม "มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

เอกสารทำความเข้าใจเพิ่มเติม "มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"


เอกสารอธิบายทำความเข้าใจ
มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สำหรับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและนิติบุคคล ประจำปี 2564

            ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบมาตรการของหน่วยงานและให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์
            สภาวิชาชีพบัญชีถือเป็นหน่วยงานที่ต้องดำเนินในเรื่องดังกล่าวด้วย จึงได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาต สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และนิติบุคคล และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลดังกล่าวรับทราบมาตรการดังกล่าวแล้ว
            ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดทำกสารอธิบายทำความเข้าใจ สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และนิติบุคคลสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องที่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ช่องทางดำเนินการ
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ


1. การต่ออายุสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกประเภทที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกของปี 2565 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าบำรุงสมาชิก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีสามารถชำระค่าบำรุงสมาชิกในปีต่อไปหรือชำระล่วงหน้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนปี คลิก ชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านบริการออนไลน์

2. การต่ออายุผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชี
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมของปี 2565 ต่อไปภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี คลิก แบบคำขอ สวบช. 4 ต่ออายุผู้ทำบัญชี

3. การต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของปี 2565 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมในปีต่อไปหรือชำระล่วงหน้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนปี คลิก ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านบริการออนไลน์

4. การแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องแจ้งชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้แจ้งชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เฉพาะชั่วโมง CPD ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เข้ารับการอบรมหรือการประชุมสัมมนาในปี 2564 เท่านั้น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแจ้งชั่วโมง CPD ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก CPD Online
มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี คลิก

5. การยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนเองลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนลงลายมือชื่อ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนเองลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

6. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2565 ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ผ่านการฝึกหัดงานและการทดสอบครบถ้วน
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 9 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่ผ่านการฝึกหัดงาน และการทดสอบครบถ้วน ตัวอย่างเช่น

ผ่านการฝึกหัดงานและ
การทดสอบครบถ้วน
ระยะเวลายื่นคำขอฯ ภายใน 9 เดือน
มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
เมษายน 2564 1 พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
พฤษภาคม 2564 1 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
มิถุนายน 2564 1 กรกฏาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
กรกฎาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
สิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
กันยายน 2564 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565
ตุลาคม 2564 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565
ธันวาคม 2564 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ และไปรษณีย์
จ่าหน้าซองถึง สภาวิชาชีพบัญชี (ส่วนงานทะเบียน)เลขที่ 133 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 คลิก แบบคำขอ

7. แจ้งจำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน

ผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีที่ต้องทำรายงานการฝึกหัดงานและต้องยื่น (จำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน) ต่อคณะกรรมการปีละหนึ่งครั้ง ของในปี 2564 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำหนดแต่ละปี
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาให้ทำและยื่นรายงานการฝึกหัดงาน (จำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน) ภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำหนดแต่ละปี ตัวอย่างเช่น

เดือนที่ครบกำหนดแต่ละปี ระยะเวลายื่นคำขอฯ ภายใน 5 เดือน
กรกฎาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
สิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565
กันยายน 2564 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตุลาคม 2564 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ธันวาคม 2564 1 มกราคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

ผู้ฝึกหัดงานยื่นรายงานการแจ้งชั่วโมง
การฝึกหัดงานผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ไปรษณีย์
อีเมล : epost@tfac.or.th และช่องทางออนไลน์ คลิก ระบบฝึกหัดงานออนไลน์


8. ต่ออายุนิติบุคคลตามมาตรา 11

นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีที่ต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลของปี 2565 (ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล) ภายใน 3 เดือนก่อนครบกำหนดหนึ่งปี
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาการต่อทะเบียนนิติบุคคลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งปี ตัวอย่างเช่น

วันที่หมดอายุ ระยะเวลายื่นคำขอฯ ภายใน 90 วัน
26 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564 - 25 ธันวาคม 2564
10 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 - 8 มกราคม 2565
5 พฤศจิกายน 2564 6 พฤศจิกายน 2564 - 3 กุมภาพันธ์ 2565
17 ธันวาคม 2564 18 ธันวาคม 2564 - 17 มีนาคม 2565
นิติบุคคลยื่นคำขอต่ออายุนิติบุคคลผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ไปรษณีย์
หรืออีเมล : epost@tfac.or.th คลิก แบบคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)

9. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี ที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามในปี 2564 ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
    *สภาวิชาชีพบัญชี ขยายระยะเวลาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ในปี 2564 ตัวอย่างเช่น

สิ้นรอบปีบัญชี ระยะเวลายื่นคำขอฯ ภายใน 150 วัน
31 กรกฎาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 - 28 ธันวาคม 2564
31 สิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 - 28 มกราคม 2565
30 กันยายน 2564 1 ตุลาคม 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
15 ตุลาคม 2564 16 ตุลาคม 2564 - 14 มีนาคม 2565
30 พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 - 29 เมษายน 2565
31 ธันวาคม 2564 1 มกราคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2565
นิติบุคคลยื่นแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ หรืออีเมล : epost@tfac.or.th
คลิก คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (สวบช.5.3)


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

หน่วยงาน ประเภทคำถาม E-mail โทรศัพท์ 02 685 2500
ส่วนงานทะเบียน สอบถามข้อมูลด้านทะเบียนสมาชิก, ผู้สอบบัญชี ผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี, ผู้เข้ารับการทดสอบ และนิติบุคคล ที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือการสอบบัญชี tfacmember@tfac.or.th ต่อ 2524-25, 2529-30, 2532
ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติหน่วยงานผู้จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนา, การยื่นชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี cpd@tfac.or.th ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574, 2584
ฝ่ายวิชาการ สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อ ของผู้สอบบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชี tsqc1@tfac.or.th ต่อ 2553, 2563, 2598
โพสต์เมื่อ :
22 ธ.ค. 2564 11:30:20
 30685
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์