• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี


           
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ซึ่งตามประกาศข้อกำหนดดังกล่าว ข้อ 4 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งห้ามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้กระทบต่อการเข้าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ดังนี้

 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564 Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 24/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2564 Click            สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาผ่าน Facebook Live และ YouTube ในประเภทกิจกรรม 2 : การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์การนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ เลือกประเภทกิจกรรม 2:
นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น

ยกตัวอย่างเช่น
            หากผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีได้เข้ารับชมสื่อ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชี และรับชมสื่อ YouTube ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านสามารถนับชั่วโมง CPD ในประเภทกิจกรรม 2 : การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะนับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยชั่วโมงจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมง ทดแทนชั่วโมง CPD ได้จำนวน 1 ชั่วโมง

            โดยสรุปจำนวนที่ต้องกรอกในระบบและจำนวนชั่วโมงที่ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ ดังนี้

สื่อที่รับชม เรื่อง ระยะเวลาการรับชมจริง จำนวนชั่วโมงที่กรอกในระบบ CPD Online จำนวนชั่วโมงที่ระบบคำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ*
1. Facebook เรื่อง การเสวนา “ฝ่ากระแส Disruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล”
- เข้ารับชมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที 1.30  1
2. YouTube เรื่อง บัญชี กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านโชว์ห่วย
- เข้ารับชมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น.
2 ชั่วโมง 2 1.30

*ตามมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีสามารถใช้ชั่วโมงจริง 1.5 ชั่วโมง ทดแทนชั่วโมง CPD ได้ 1 ชั่วโมง


           ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้รวบรวมกิจกรรมอบรมสัมมนาผ่าน Facebook Live และ YouTube โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ด้วยตนเองได้โดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น New!!

ชื่อหลักสูตร วันและเวลา ระยะเวลาการอบรม
(จำนวนชั่วโมงที่กรอกในระบบ)
จำนวนชั่วโมงที่ระบบ
คำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ
Link การรับชม
Facebook YouTube
 • การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.7: การวางระบบบัญชีต้นทุนธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล (Agricultural Cost Accounting Design in Digital Age)
17 มี.ค. 2565
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00
 • TAP-Net Talk for Instructor การสอนและการวัดประเมินผลทักษะเทคนิคทางวิชาชีพของผู้เรียน
25 มี.ค. 2565
13.30 - 15.30 น.
2.00 1.3


กิจกรรมรับชมย้อนหลัง (ปี 2564)

แบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหา
แบ่งหมวดหมู่ตามด้านวิชาชีพบัญชี

Series ชื่อหลักสูตร วันและเวลา

ระยะเวลาการอบรม (จำนวนชั่วโมงที่กรอกในระบบ)

จำนวนชั่วโมงที่ระบบคำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ การรับชม
Facebook เอกสารประกอบการอบรม
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)”(ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....
22 ก.ย. 2564
09.00 -12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30
ด้านการทำบัญชี
Digital Accounting Series


 • ฝ่ากระแส Disruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
28 พ.ค. 2564
14.00 -15.30 น.
1.30 1.00
 • Improve Process Through Digital Technology
22 มิ.ย. 2564
15.00 -16.30 น.
1.30 1.00
 • RPA หุ่นยนต์นักบัญชี ย่างก้าวสำคัญ ยกระดับงานบัญชีสู่ยุค Digital Accounting
21 ก.ค. 2564
14.00 -15.30 น.
1.30 1.00
 • ก้าวทัน Data Analytics แบบนักบัญชียุค 5.0
26 ส.ค. 2564
14.00 -15.30 น.
1.30 1.00
 • Cloud Accounting The Future of Work-Life สำหรับนักบัญชี
28 ต.ค. 2564
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00

 • Special Series : Blockchain Technology สำหรับนักบัญชี Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
3 ธ.ค. 2564
14.00 - 15.30 น.
1.30 1.00

 • การเสวนา Blockchain Exploring : ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
15 ธ.ค. 2564
14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00

 • Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : New Road for Businesses in Thailand
14 ม.ค. 2565
14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00

 • การเสวนา Digital Accounting Series Ep.9 AI ปัญญาประดิษฐ์ ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล
24 ก.พ. 2565
เวลา 14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00

Soft Skill
Series • Soft Skill Series - Growth Mindset
1 ต.ค. 2564
14.00 - 15.30 น.
1.30 1.00
 • Soft Skill Series - COMMUNICATION
12 ต.ค. 2564
10.00 - 11.30 น.
1.30 1.00
 • Soft Skill Series - “Presentation”
27 ต.ค. 2564
14.00-15.30 น.
1.30 1.00

 • Soft Skill Series Critical Thinking
9 พ.ย. 2564
10.00 - 11.30 น.
1.30 1.00

 • Soft Skill Series People Transformation
24 พ.ย. 2564
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00

Cloud Accounting Software The Series
 • หัวข้อ "ก้าวสู่การทำบัญชียุค Digital ไปกับโปรแกรมบัญชี Q-ERP” และ “TRCLOUD”
14 ต.ค. 2564
14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00
 
 • การเสวนา Cloud Accounting Software The Series Ep.2 “ก้าวสู่การทำบัญชี ยุค Digital ไปกับโปรแกรมบัญชี BESYK และ Bplus Mini ERP”
29 ต.ค. 2564
14.30 - 16.00 น.
1.30 1.00

 
 • การเสวนา Cloud Accounting Software The Series Ep.3 “ก้าวสู่การทำบัญชียุค Digital ไปกับโปรแกรมบัญชี PEAK Basic และ FlowAccount”
4 พ.ย. 2564
14.00 - 15.30 น.
1.30 1.0

 
 • การเสวนา Cloud Accounting Software The Series EP.4 หัวข้อ "ก้าวสู่การทำบัญชียุค Digital ไปกับโปรแกรมบัญชี AccRevo และ Thai Odoo by PSN”
12 พ.ย. 2564
14.00 - 15.30 น.
1.30 1.0

ด้านการสอบบัญชี
 • เตรียมความพร้อม ISQM1 & ISQM2 จากมุมมองของผู้ปฏิบัติ
31 มี.ค. 2564
10.00 - 11.30 น.
1.30 1.00
 • บริหารสำนักงานสอบบัญชีอย่างไร ให้มีคุณภาพ
1 เม.ย. 2564
10.00 - 12.00 น.
2.00 1.30
 • สัมมนาพิจารณ์ - ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) เรื่องการบริหารคุณภาพงานการตรวจสอบงบการเงิน
30 ส.ค. 2564
10.00 - 12.00 น.
2.00 1.30
 • เสวนาประชาพิจารณ์ - ร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม : ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่รู้ไม่ได้
5 ต.ค. 2564
10.00-12.00 น.
2.00 1.30
 • เสวนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ที่ปรับปรุงใหม่ เรื่องการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
7 ต.ค. 2564
10.00-12.00 น.
2.00 1.30


 • Cyber Risk ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
14 ต.ค. 2564
10.00-12.00 น.
2.00 1.30
 • Practical issues สำหรับการสอบบัญชีภายใต้ภาวะ Work from Anywhere ในช่วง COVID-19
3 พ.ย. 2564
10.00 - 11.30 น.
1.30 1.00

 • การเสวนา มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 ที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่องงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
16 พ.ย. 2564
10.00 - 12.00 น.
2.00 1.30

 • ทิศทางจาก ISQC สู่ ISQM: ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนและผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว
22 ธ.ค. 2564
10.00 – 12.00 น.
2.00 1.30

ด้านการบัญชีบริหาร
 • การเสวนาพิเศษ CFO as a Business Partner to CFO
24 ก.ย. 2564
08.30 - 10.00 น.
1.30 1.00
ด้านการวางระบบบัญชี
 • เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมไทย ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ด้วย Digital Transformation
16 ก.ย. 2564
15.00 - 16.30 น.
1.30 1.00
การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก Series

 • การออกแบบและพัฒนาระบบแบบคล่องตัว (Adaptive System Design)
16 ก.ย. 2564
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00
 • Digital Transformation สำนักงานบัญชี: กรณีศึกษาโครงการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
21 ต.ค. 2564
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00 • IT Audit ฉบับกระเป๋าสำหรับโลกธุรกิจ ยุค No Normal
18 พ.ย. 2564
15.00 - 16.30 น.
1.30 1.00 • Cryptocurrency กับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก
16 ธ.ค. 2564
15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00 • แนวทางของ Global House ในการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก
20 ม.ค. 2565
เวลา 14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00 • Smart Financial and Payment Infrastructure for Business กับการยกระดับประสิทธิภาพทางธุรกิจ
17 ก.พ. 2565
เวลา 15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
TAP-Net Talk for Instructors

 • การรับรู้และการวัดมูลค่าลูกหนี้การค้าบนหลักคิดของ Looking forward Concept และการนำไปสู่การปฏิบัติ ความแตกต่างในทางปฏิบัติ ระหว่าง PAEs และ NPAEs
24 มี.ค. 2564
13.30 - 15.30 น.
2.00 1.30
 • การพัฒนากรณีศึกษาทางบัญชีบริหาร และการสอนโดยใช้กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี และการนำไปใช้ในการสอนรวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
20 พ.ค. 2564
13.00 - 15.30 น.
2.00 1.30
 • สินค้าคงเหลือ การรับรู้และการวัดมูลค่า วิธีการตีราคา
29 ก.ค. 2564
13.30 - 15.30 น.
2.00 1.30
 • กลยุทธ์และเทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยทางบัญชี
30 ก.ย. 2564
13.30 -15.30 น.
2.00 1.30
 • การรับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า: หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน สินทรัพย์หรือหนี้สินตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า เชื่อมโยงไปยังการประมาณการหนี้สินความแตกต่างระหว่าง PAEs และ NPAEs
25 พ.ย. 2564
13.30 – 15.30 น.
2.00 1.30

TAP-Net Talk for Student

 • ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี อย่างมั่นใจ ในยุคดิจิทัล
26 มี.ค. 2564
14.00 -15.00 น.
1.00 0.30
 • Case Method สร้างวิธีคิดของผู้นำฉบับนักบัญชี
18 มิ.ย. 2564
14.00 - 15.30 น.
1.30 1.00
 • Up – Skills ผ่านการวิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษา
30 ก.ค. 2564
15.00-16.30 น.
1.30 1.00
 • TAP-NET Talk for Student จบบัญชีทำงานอะไรดี...นะ?
18 ก.พ. 2565
เวลา 15.00 – 16.30 น.
1.30 1.00

ด้านเทคโนโลยี
 • Accounting Technology Transformation - Future Ready!
19 ม.ค. 2565
14.00 – 15.30 น.
1.30 1.00

ด้านมาตรฐานการบัญชี
 • เสวนาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ
14 ม.ค. 2564
10.00 -12.00 น.
2.00 1.30
 • สัมมนาพิจารณ์ TFRS 9 IBOR Reformation Phase 2 and Related disclosure
23 ม.ค. 2564
10.00 -12.00 น.
2.00 1.30
 • เสวนาชี้แจงการนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่า จากสถานการณ์ COVID-19  ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่
30 เม.ย. 2564
10.00 -12.00 น.
2.00 1.30
 • เสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)
20 ก.ค. 2564
10.00 -12.00 น.
2.00 1.30
 • Discussion Paper: Business Combinations under Common Control และ Exposure Draft: Lack of Exchangeability IAS21
23 ก.ค. 2564
09.30 - 12.30 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30
 • การเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
25 พ.ย. 2564
09.00 – 12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30

 • การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
13 ม.ค. 2565
10.00 – 11.30 น.
1.30 1.00

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
Forensic Accounting Series


 • ความสำคัญและบทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22 ก.ค. 2564
09.30 -11.30 น.
2.00 1.30
 • กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายหลังวิกฤติการณ์โควิด-19
25 ส.ค. 2564
14.00 - 17.00 น.

3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)

1.30
 • เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique In Forensic Accounting)
23 ก.ย. 2564
09.00 - 12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30
 • Forensic Accounting from AICPA-CIMA
29 ก.ย. 2564
09.30-11.30 น.
2.00 1.30
 • เทคนิคการเตรียมพยานคดีแพ่งเมื่อจะเป็นคู่ความในคดีและกระบวนการดำเนินคดีแพ่งทางปฏิบัติที่นักบัญชีต้องทราบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ
8 ต.ค. 2564
09.00 - 12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30
 • โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ “กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต”
20 ต.ค. 2564
09.00 – 12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30

 • โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา เทคนิค และความเชื่อมโยงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีกับกระบวนการยุติธรรม : กรณีศึกษา
17 พ.ย. 2564
09.00 - 12.00 น.
3.00
(นับได้ไม่เกิน 2 ชม. ต่อครั้ง)
1.30
วิธีการยื่นชั่วโมงในระบบ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

     1. Log in เข้าสู่ระบบ CPD Online Click


     2. เลือกแถบเมนู “แจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ” ในแถบหัวข้อกิจกรรม จะปรากฏรายการกิจกรรม 9 ประเภท
     3. ให้ท่านคลิกเลือก 2. การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ
     4. กรอกรายละเอียดการรับชมพอสังเขป และกรอกจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง นั่นก็คือ 1.30 ชั่วโมง หรือ 1.5 ชั่วโมง (สามารถกรอกได้ทั้ง 2 รูปแบบ)
     5. เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม”


            จากนั้นระบบจะคำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ และจะแสดงตารางสรุปผลการยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 ของท่านว่ามีชั่วโมงครบตามเงื่อนไขหรือขาดชั่วโมงที่ต้องยื่นเพิ่มเท่าใด โดยท่านสามารถพิมพ์รายละเอียดเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

วิธีการยื่นชั่วโมงในระบบ (ผู้ทำบัญชี)

      1. Log in เข้าสู่ระบบ CPD Online Click


     2. เลือกแถบเมนู “กิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี” ในแถบหัวข้อกิจกรรม จะปรากฏรายการกิจกรรม 9 ประเภท
     3. ให้ท่านคลิกเลือก 2. การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ
     4. กรอกรายละเอียดการรับชมพอสังเขป และกรอกจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง นั่นก็คือ 1.30 ชั่วโมง หรือ 1.5 ชั่วโมง (สามารถกรอกได้ทั้ง 2 รูปแบบ)
     5. เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม”


            จากนั้นระบบจะคำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ และจะแสดงตารางสรุปผลการยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 ของท่านว่ามีชั่วโมงครบตามเงื่อนไขหรือขาดชั่วโมงที่ต้องยื่นเพิ่มเท่าใด โดยท่านสามารถพิมพ์รายละเอียดเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม โทร. 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574 มือถือ 095-716-3926 หรือ e-Mail: cpd@tfac.or.thโพสต์เมื่อ :
7 ม.ค. 2565 10:08:26
 73653
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์