การเสวนาความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสวนาความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา
 • คุณพีรธร วิมลโลหการ
  - ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล
  - คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี

หัวข้อเนื้อหา

 • การฟอกเงินและการก่อการร้ายกลายเป็นประเด็นปัญหาสำหรับองค์กรและประเทศชาติได้อย่างไร
 • ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
 • วิธีการฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบัน
 • ความเสี่ยงขององค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT
 • นักบัญชีนิติวิทยามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT อย่างไร
 • การอธิบายและตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยของผู้เข้ารับการอบรม

 • เอกสารประกอบการเสวนา ฉบับที่ 1 Click
 • เอกสารประกอบการเสวนา ฉบับที่ 2 Click
โพสต์เมื่อ :
21 ก.ค. 2564 16:57:20
 3074
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์