ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย


            สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 892/2563 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง
            ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมแบบคำขอยังคงใช้เอกสารชุดเดียวกับปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) และรายละเอียดในการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

            หนังสือที่ ส. 892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย>>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564)

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)


หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”


            ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่”(PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี”(PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
18 ธันวาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มรูปแบบการตอบกลับหนังสือยืนยันทางอีเมล สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
7 มกราคม 2564 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ประสานงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แก้ไขข้อมูลเอกสารที่ใช้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรติดต่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
18 มกราคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แก้ไขเบอร์โทรติดต่อของหน่วยงานติดต่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
2 กรกฎาคม 2564 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มรูปแบบการตอบกลับหนังสือยืนยันทางอีเมล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
11 สิงหาคม 2564 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขชื่อผู้ประสานงาน และ Email ของผู้ประสานงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โพสต์เมื่อ :
11 ส.ค. 2564 13:25:09
 105827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์