• Home

 • What’s News

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย

 • Home

 • What’s News

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมธนาคารไทย


            สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 892/2563 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง
            ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมแบบคำขอยังคงใช้เอกสารชุดเดียวกับปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) และรายละเอียดในการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หนังสือที่ ส. 892/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย>>Download<<
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”


            ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
Post Date :
11 Aug 2021 13:25:09
 97216
Visitor
Create a website for free Online Stores