• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ


            สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สรง. 160/2563 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
            ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่
 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย*


*ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป การติดต่อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในการส่งหนังสือยืนยันยอด ให้ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรายละเอียดในลำดับที่ 3 แทน

            หนังสือที่ สรง. 160/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  >>Download<<

             สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564)   >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

            ทั้งนี้ “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2563 15:54:05
 22651
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์