คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020

คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020

 
         เมื่อวันที่ 11-12  พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (06.00 น.-10.00 น. ตามเวลามหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา), International Federation of Accountants (IFAC) จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ผ่าน Zoom Application ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพบัญชีจากทั่วโลกมากกว่า 240 คน คุณวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านสอบบัญชีและ ดร. ฐาน์รตี มุขดี นักวิชาการด้านต่างประเทศ เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
           IFAC คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกสามัญและองค์กรสมาชิกสมทบจาก 175 องค์กรใน 130 ประเทศทั่วโลก เป็นตัวแทนของนักบัญชีมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ในการนี้นายกสหพันธ์ นายอินคี-จู ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ IFAC ชุดใหม่ที่ผ่านการเสนอชื่อเข้ามา รวมทั้งแนะนำนายแอลัน จอห์นสัน นายกสหพัน์คนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในปีหน้า

      “กว่า 4 ทศวรรษที่ IFAC ดูแลส่วนได้เสียสาธารณะและ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ผมไม่ลังเลใจที่เราจะดำรงไว้
ซึ่งธรรมเนียมเหล่านี้ แม้ความไม่แน่นอนเกินจะควบคุมได้จะเข้ามา
ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในวิชาชีพของเรา” 

- อินคี-จู  นายก IFAC (2562-2563)
นายเควิน ดาซี่ ผู้บริหารสูงสุด กล่าวรายงานความคืบหน้า
การดำเนินงานและทิศทางข้างหน้าของ
 IFAC โดยได้ให้ข้อคิด
ในการปรับตัวใหเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ปี 2563
เป็นปีแห่งความท้าทาย ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ การเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและต่อด้วย
โรคโควิด 19 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึง      

          ความท้าทายที่ไม่เคยคาดการณ์มาก่อน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตอันเกิดจากการเว้นระยะห่างทางกายภาพ การกักตัว  ท่ามกลางวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนั้นก็มีเรื่องน่ายินดีเป็นมุมมองบวกเกิดขึ้น คนในวิชาชีพบัญชีสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ด้วยการ “ตอบสนองอย่างรวดเร็ว” คือปรับตัวทันที เพื่อที่จะรักษาประโยชน์ประชาชน สังคม เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศที่พวกเขาอยู่  IFAC ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด19 โดยทาง IFAC ได้รับข้อมูลผ่านการสำรวจความต้องการของสมาชิก ตลอดช่วงเวลาวิกฤต IFAC ยังยกระดับการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกโดยใช้การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์ มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับทุกประเทศสมาชิกและหน่วยงานด้านการบัญชีชั้นนำของโลก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า IFAC ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคน

การประชุม IFAC Council ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติออนไลน์
โดยการยืนยันตัวตนและคลิกลงคะแนนเสียง องค์ประชุม
ยังประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
และการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (IAASB) ประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณระหว่างประเทศ
สำหรับนักบัญชี (IESBA)

          คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSASB), องค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศ (PIOB), คณะกรรมการส่วนได้เสียสาธารณะ (PIC), ผู้นำกลุ่ม Global IFRS, ผู้บริหารคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนได้เสียสาธารณะ (PIC), ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน IFAC  และวิทยากรชั้นนำในระดับโลก มานำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และให้ความรู้กับผู้เข้าประชุม พร้อมตอบคำถามแบบสดๆ  โดยภาพรวมแล้ว ได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมสมรรถนะของนักบัญชีทั่วโลกให้การปรับตัวในยุคโควิด19, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคการบัญชีดิจิตัล โดยที่วิชาชีพบัญชีนั้นยังคงสามารถปกป้องส่วนได้เสียของสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่ความรู้จากการประชุมดังกล่าวในโอกาสต่อไป


          นาย ทอมัส ซีเดนสเตน (ภาพบนขวา) ประธาน IAASB ได้นำเสนอเป้าหมายและวัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการมาตรฐานสอบบัญชีระหว่างประเทศ 3 ข้อตามภาพด้านล่าง

          IAASB
ได้อนุมัติมาตรฐานการจัดการคุณภาพชุดใหม่ 3 มาตรฐานสำหรับผู้สอบบัญชีทั่วโลก ได้แก่ ISQM1, ISQM2 และ มาตรฐานการตรวจสอบ ISA 200 (ฉบับปรับปรุง) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2564 โดย IAASB กำลังจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกสามารถเข้าถึงมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสำนักงานสอบบัญชีในการจัดการคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
นายสตัฟวโรส โธมาดาคิส ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชี (IESBA) บรรยายสรุป
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยได้กล่าวว่า IESBA กำลังพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดในแง่มุมต่าง
เช่น บทบาทและวิธีคิดของนักบัญชี ความหมายของ
คำว่ากิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

          ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การวางแผนภาษี ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานจรรยาบรรณให้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  E-Code หรือ จรรยาบรรณอิเล็กทรอนิคก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ IESBA กำลังพัฒนาโอกาสในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ โดยเฟส 2 ของโครงการเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2563

cloudThing

นายบิล วิลสัน ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของสมาคมนักบัญชีชาร์เตอร์ด
แห่งอังกฤษและเวลส์ (ICAEW) ได้มาเล่าการปรับตัวสู่ยุคดิจิตัลว่า
ที่ ICAEW ได้เริ่มโครงการ cloudThing เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน
ย้ายฐานข้อมูลไปไว้บนระบบคลาวด์แล้ว เพื่อประสิทธภาพการ
ให้บริหารในอนาคต ทาง IFAC จึงขอเชิญชวน
ให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิตทัลนี้ผ่าน


           โครงการ IFAC PAO Digital Readiness Assessment Tool & Series  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะนำเข้าสู่วาระการดำเนินงานต่อไป

          อีกมุมมองหนึ่งซึ่งผู้นำองค์กรที่ออกมาตรฐาน ได้ประกาศต่อสาธารณชนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ IFAC, IAASB และ IFRS Global ยังเรียกร้องให้มีคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืน (Sustainability Standard Board, ISSB) ควบคู่ไปกับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (IASB) ทั้งนี้เพื่อตอบคำถามตามความต้องการของนักลงทุน, ผู้ออกนโยบายและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน ที่ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เนื่องจาก IASB ยังคงต้องพุ่งเป้าไปที่การจัดทำรายงานทางการเงิน ความสอดคล้องกันกับ ISSB จะช่วยลดความทับซ้อนและช่องว่าง เช่น มุมมองด้านการบริหาร อย่างไรก็ตามการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันระดับโลก เช่น IOSCO คือปัจจัยหรือของความสำเร็จการก่อตั้ง ISSB สำหรับมุมมองและประเด็นทางการบัญชีในเรื่องดังกล่าว สภาวิชาชีพจะนำเสนอให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

          การประชุม IFAC Council 2020 ได้จบลงอย่างงดงามด้วยพันธกิจร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1. บทบาทของนักบัญชีในภาวะโควิด19  2. การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัล และ 3. รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประธานอินคี-จู กล่าวปิดการประชุมท่ามกลางความหวังของประเทศสมาชิกว่า ในปีหน้า 2564 เราจะสามารถเดินทางกลับมาพบกันแบบ face-to-face ได้อีกครั้ง

โพสต์เมื่อ :
23 พ.ย. 2563 13:13:22
 2004
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์