สภาวิชาชีพบัญชี จัดงาน “TFAC Engagement Day 2020”

สภาวิชาชีพบัญชี จัดงาน “TFAC Engagement Day 2020”

            เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรม “TFAC Engagement Day 2020” และเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่สภาฯ ทุกฝ่าย ทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้มาร่วมแชร์ไอเดีย แสดงความคิดเห็น นำเสนอโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสภาวิชาชีพ โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ เลขาธิการ นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ผู้ช่วยเลขาธิการ และนางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมฟังการนำเสนอพร้อมใหคำแนะนำ จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 7 สุขุมวิท 21
            ภายในงานเต็มไปด้วยแนวความคิดริเริ่มในการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ และการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิม ผลงานการนำเสนอในทุก ๆ โครงการจะถูกพิจารณาให้มีปฏิบัติจริง เพื่อผลักดันและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชีให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน
            ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ทราบถึงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อไป หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงบริการ สามารถแจ้งเข้ามาที่สภาวิชาชีพบัญชีได้โดยตรง tfac@tfac.or.th.

โพสต์เมื่อ :
25 พ.ย. 2563 10:14:33
 893
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์