• Home

  • What’s News

  • คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020

คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020

  • Home

  • What’s News

  • คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020

คุณวินิจ ศิลามงคล เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง IFAC Council 2020          เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (06.00 น.-10.00 น. ตามเวลามหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา), International Federation of Accountants (IFAC) จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ผ่าน Zoom Application ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพบัญชีจากทั่วโลกมากกว่า 240 คน คุณวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านสอบบัญชีและ ดร. ฐาน์รตี มุขดี นักวิชาการด้านต่างประเทศ เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

          IFAC คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกสามัญและองค์กรสมาชิกสมทบจาก 175 องค์กรใน 130 ประเทศทั่วโลก เป็นตัวแทนของนักบัญชีมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ในการนี้นายกสหพันธ์ นายอินคี-จู ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ IFAC ชุดใหม่ที่ผ่านการเสนอชื่อเข้ามา รวมทั้งแนะนำนายแอลัน จอห์นสัน นายกสหพัน์คนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในปีหน้า

          “กว่า 4 ทศวรรษที่ IFAC ดูแลส่วนได้เสียสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ผมไม่ลังเลใจที่เราจะดำรงไว้ซึ่งธรรมเนียมเหล่านี้ แม้ความไม่แน่นอนเกินจะควบคุมได้จะเข้ามาทั้งในชีวิตส่วนตัวและในวิชาชีพของเรา”

- อินคี-จู นายก IFAC (2562-2563)
            นายเควิน ดาซี่ ผู้บริหารสูงสุด กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและทิศทางข้างหน้าของ IFAC โดยได้ให้ข้อคิดในการปรับตัวใหเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทาย ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและต่อด้วยโรคโควิด 19 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง

          ความท้าทายที่ไม่เคยคาดการณ์มาก่อน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตอันเกิดจากการเว้นระยะห่างทางกายภาพ การกักตัว  ท่ามกลางวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนั้นก็มีเรื่องน่ายินดีเป็นมุมมองบวกเกิดขึ้น คนในวิชาชีพบัญชีสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ด้วยการ “ตอบสนองอย่างรวดเร็ว” คือปรับตัวทันที เพื่อที่จะรักษาประโยชน์ประชาชน สังคม เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศที่พวกเขาอยู่  IFAC ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด19 โดยทาง IFAC ได้รับข้อมูลผ่านการสำรวจความต้องการของสมาชิก ตลอดช่วงเวลาวิกฤต IFAC ยังยกระดับการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกโดยใช้การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์ มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับทุกประเทศสมาชิกและหน่วยงานด้านการบัญชีชั้นนำของโลก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า IFAC ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคน

         การประชุม IFAC Council ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติออนไลน์โดยการยืนยันตัวตนและคลิกลงคะแนนเสียง องค์ประชุมยังประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (IAASB) ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชี (IESBA)

          คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSASB), องค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศ (PIOB), คณะกรรมการส่วนได้เสียสาธารณะ (PIC), ผู้นำกลุ่ม Global IFRS, ผู้บริหารคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนได้เสียสาธารณะ (PIC), ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน IFAC  และวิทยากรชั้นนำในระดับโลก มานำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และให้ความรู้กับผู้เข้าประชุม พร้อมตอบคำถามแบบสดๆ  โดยภาพรวมแล้ว ได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมสมรรถนะของนักบัญชีทั่วโลกให้การปรับตัวในยุคโควิด19, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคการบัญชีดิจิตัล โดยที่วิชาชีพบัญชีนั้นยังคงสามารถปกป้องส่วนได้เสียของสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่ความรู้จากการประชุมดังกล่าวในโอกาสต่อไป         นาย ทอมัส ซีเดนสเตน (ภาพบนขวา) ประธาน IAASB ได้นำเสนอเป้าหมายและวัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการมาตรฐานสอบบัญชีระหว่างประเทศ 3 ข้อตามภาพด้านล่าง          IAASB ได้อนุมัติมาตรฐานการจัดการคุณภาพชุดใหม่ 3 มาตรฐานสำหรับผู้สอบบัญชีทั่วโลก ได้แก่ ISQM1, ISQM2 และ มาตรฐานการตรวจสอบ ISA 200 (ฉบับปรับปรุง) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2564 โดย IAASB กำลังจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกสามารถเข้าถึงมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสำนักงานสอบบัญชีในการจัดการคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่


Post Date :
23 Nov 2020 13:13:22
 1081
Visitor
Create a website for free Online Stores