น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

5 ขั้นตอนง่าย ๆ การยื่น CPD ของผู้ทำบัญชี

            ขั้นตอน 1
เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th เข้าสู่บริการออนไลน์ จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนา ความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี Log in เข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน


            ระบบแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีท่านคลิกยอมรับ
            ขั้นตอน 2 ระบบแสดงรายละเอียดชั่วโมง CPD ของท่าน            ขั้นตอน 3 กรณียื่นชั่วโมง CPD ตามเงื่อนไขเดิม คลิกตาม 1

 • ใส่รหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรองที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะปรากฏรายการหลักสูตรที่ท่านค้นหา
 • จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” รายละเอียดหลักสูตรที่ท่านต้องการยื่นจะปรากฏขึ้น


           

            ขั้นตอน 4
กรณียื่นชั่วโมง CPD ในกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีตาม 2ระบบจะปรากฏรายการกิจกรรม 9 ประเภท

 • เลือกประเภทกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม
 • กรอกชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • กรอกวันเดือนปีที่เข้าร่วมกิจกรรม ในรูป DD/MM/YYYY (การเข้าร่วมกิจกรรมในปี 2564 เท่านั้น)
 • กรอกรายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป
 • จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง (ระบบคำนวณชั่วโมงอัตราทดแทนให้อัตโนมัติ)
 • หลังจากที่ท่านกรอกรายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิก “ยอมรับเงื่อนไข” และกดปุ่ม “เพิ่ม”
            ขั้นตอน 5
เมื่อท่านยื่นกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2564 โดยท่านสามารถพิมพ์รายละเอียดเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ตัวอย่าง สรุปผลการยื่นชั่วโมง : ยื่นชั่วโมงครบถ้วน
ตัวอย่าง สรุปผลการยื่นชั่วโมง : ยื่นชั่วโมงยังไม่ครบถ้วน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ

กิจกรรมที่ 1
การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2 การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 3 การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ
 • อ่านในรูปแบบ PDF Click
 • ยื่นชั่วโมง CPD Online Click
โพสต์เมื่อ :
1 ต.ค. 2564 14:38:24
 10698
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์