สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย


            วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click


หมายเหตุ

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง จำนวน 3 ชั่วโมง
  • ผู้ทำบัญชี นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง ตามประเภทกิจกรรมที่ 1 หัวข้อกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ
  • ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
โพสต์เมื่อ :
4 ต.ค. 2564 10:16:31
 3105
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์