• Home

  • What’s News

  • น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

  • Home

  • What’s News

  • น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

น้องคิดมาแจ้งข่าวระบบ CPD Online พร้อมให้ผู้ทำบัญชียื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

5 ขั้นตอนง่าย ๆ การยื่น CPD ของผู้ทำบัญชี

            ขั้นตอน 1
เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th เข้าสู่บริการออนไลน์ จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนา ความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี Log in เข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน


            ระบบแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีท่านคลิกยอมรับ


Post Date :
1 Oct 2021 14:38:24
 10488
Visitor
Create a website for free Online Stores