• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • การเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)

การเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • การเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)

การเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)


            ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา
 • ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
  - กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
  - Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 • นายกษิติ เกตุสุริยงค์
  - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
  - Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
 • เอกสารประกอบการเสวนา Click
               
โพสต์เมื่อ :
19 ก.ค. 2564 22:13:48
 5570
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์