การเสวนาชี้แจง การนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่

การเสวนาชี้แจง การนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่            ขอเชิญรับชมการเสวนาชี้แจง การนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่

            ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาโดย..
 • รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
  - ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
  - อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ. วิภาดา ตันติประภา
  - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
  - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
  - คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
  - ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบ) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

การรับชมสามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชม. โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 2: การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ

 • เอกสารประกอบการเสวนา Click

                 
โพสต์เมื่อ :
30 เม.ย. 2564 16:39:16
 4469
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์