• Home

  • What’s News

  • แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

  • Home

  • What’s News

  • แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมการรับชมสื่อผ่าน Facebook Live และ YouTube สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ซึ่งตามประกาศข้อกำหนดดังกล่าว ข้อ 4 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งห้ามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้กระทบต่อการเข้าการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ดังนี้

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564 Click
  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 24/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2564 Click

Post Date :
7 Jan 2022 10:08:26
 74070
Visitor
Create a website for free Online Stores