ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน            เนื่องจากพระราชบัญญัตินิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด โดยกำหนดเพียงว่า งบการเงินต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี ได้เล็งเห็นว่าการจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดในปัจจุบันมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงเห็นควรให้จัดการเสวนานี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกบ้านและเจ้าของร่วมในนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยลูกบ้านสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจและเห็นฐานะการเงินที่ระบุได้ว่านิติบุคคลอาคารชุดในแต่ละแห่งมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของร่วม บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่ายเท่าไหร่ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสามารถเข้าใจงบการเงินและนำงบการเงินมาใช้ในการบริหารงานพร้อมทั้งสามารถอธิบายให้ลูกบ้านและเจ้าของร่วมเข้าใจได้

            สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญเข้าร่วมฟัง การเสวนาหัวข้อ การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ผ่านทางช่อง Facebook live ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อการเสวนา ดังนี้
 • กฎหมายทีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร และหน้าที่และความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุดในการทำบัญชี และบทลงโทษในการไม่จัดทำบัญชี
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคคล กรรมการ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี
 • หลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินและประโยชน์ของงบการเงิน
 • บทบาทของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี


ผู้เข้าร่วมเสวนา

 • คุณสุภาณี ศรีสถิตวัตร
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 • คุณสุรภา แจ่มแจ้ง
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด
 • คุณประภากร เสาเกลียว
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด
 • คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์
  - ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
 • ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid-19 จากประกาศผ่อนปรนล่าสุด ที่ 24/2564 https://bit.ly/3jRZJ2p ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2564 9:56:34
 2577
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์