• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดการสัมมนา และวิทยากรร่วมบรรยาย ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี รศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร, ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร, คุณสายฝน อินทร์แก้ว และ คุณหิรัญวงศ์ สำเร็จพร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
          การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการอบรมได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรับทราบโครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมฯ (CPD RATING) ตลอดจนการรับฟังประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมหรือประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายในการสัมมนามีผู้จัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 282 คน 166 หน่วยงาน
          สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่ผู้จัดการอบรมให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาวิชาชีพบัญชี และยกระดับคุณภาพการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาของผู้จัดการอบรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โพสต์เมื่อ :
1 มิ.ย. 2565 9:30:04
 1750
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์