• Home

  • What’s News

  • สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

  • Home

  • What’s News

  • สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดการสัมมนา และวิทยากรร่วมบรรยาย ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี รศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร คุณสายฝน อินทร์แก้ว และ
คุณหิรัญวงศ์ สำเร็จพร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
          การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการอบรมได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรับทราบโครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมฯ (CPD RATING) ตลอดจนการรับฟังประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมหรือประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายในการสัมมนามีผู้จัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 282 คน 166 หน่วยงาน
          สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่ผู้จัดการอบรมให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาวิชาชีพบัญชี และยกระดับคุณภาพการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาของผู้จัดการอบรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Post Date :
1 Jun 2022 9:30:04
 1749
Visitor
Create a website for free Online Stores