• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 25641. มาตรการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ที่เป็นทางการได้

อนุโลม ให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 1.5 เท่า
มาทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง
สำหรับชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการในปี 2564
ไม่สามารถนำไปใช้หรือโอนย้ายไปนับเป็นชั่วโมง CPD ไปในปี 2565 ได้อีก
ผู้สอบบัญชีต้องยื่นชั่วโมง CPD ผ่านระบบของสภาวิชาชีพบัญชีให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
(คลิก ระบบการแจ้งชั่วโมง )

ตัวอย่าง กิจกรรมชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ

กิจกรรม การนับชั่วโมง CPD ตัวอย่างกิจกรรม
1. การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ นับได้ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง ช่องทางออนไลน์โดย
2. การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/videos

3. การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/134811

4. กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559

เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ คลิก
2. มาตรการสำหรับผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ทำบัญชีสามารถพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

กิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ การนับชั่วโมง CPD
1. การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ
ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริง โดยใช้อัตราชั่วโมงการอบรมจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมง ทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน 1 ชั่วโมง

2. การอบรมสัมมนาโดยการรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ


ข้อควรระวัง
ผู้ทำบัญชีต้องตรวจสอบหลักสูตรการอบรมในแต่ละกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนสมัครเข้ารับการอบรม คลิก
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี หากกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ทำบัญชีจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
 • เป็นหลักสูตรที่กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
 • ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปี 2564 เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปีอื่นได้อีก


3. มาตรการสำหรับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            การจัดหลักสูตรอบรมในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้จัดการอบรมต้องดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง โดยให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 95/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ มีดังนี้

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
การยื่นคำขอความเห็นชอบหลักสูตร • ยื่นคำขอก่อนวันจัดไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
• หนังสือขออนุมัติหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams หรือ Zoom
• เอกสารประกอบการอบรมและเนื้อหาการอบรม
• ยื่นคำขอก่อนวันจัดไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
• หนังสือขออนุมัติหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์โดยใช้ Facebook Live
• เอกสารประกอบการอบรมและเนื้อหาการอบรม
กำหนดการและระยะเวลาการจัดอบรม

กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

ระยะเวลาการจัดอบรมขั้นต่ำ 1.5 ชั่วโมง ระยะเวลาการอบรมขั้นต่ำ 1.5 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
การนับชั่วโมง CPD • การนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี โดยใช้อัตราชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมงทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน 1 ชั่วโมง
• การนับเป็นชั่วโมงด้านบัญชีหรือด้านอื่นโดยการพิจารณาตามเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
• สามารถขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรเดิมได้ (รีรัน) โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนการจัดอบรมทุกครั้ง และการอบรมจะต้้องเป็นการบรรยายสดเท่านั้น หากนำ VDO เดิมมาจัดซ้ำ จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีได้
จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา ไม่เกิน 200 คนต่อหนึ่งหลักสูตร
หากมีผู้เข้าอบรมสัมมนาเกิน 200 คน ส่วนที่เกินจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
การดำเนินการจัดอบรม • มีคู่มือแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
• มีระบบตรวจสอบตัวบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับอบรม
• มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม เช่น การตอบคำถาม การสำรวจความคิดเห็น
• ต้องออกหนังสือรับรองการเข้าอบรมให้แก่ผู้ทำบัญชีตามชั่วโมงการอบรมจริง
• ต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมแนบหนังสือรับรองรายชื่อผู้เข้าอบรม และดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจัดอบรม


โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
 • เอกสารประกอบความเข้าใจ คลิก
 • ที่ 13/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564 คลิก
 • ที่ 14/2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 คลิก
ผู้จัดการอบรม ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาหลักสูตรและวิทยากรตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
ติดต่อสอบถามที่ : ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม โทร 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574 มือถือ 095-716-3926 e-mail: cpd@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
12 พ.ค. 2564 9:48:23
 31800
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์