สัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

สัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

            เมื่อวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี และเพื่อเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีนี้พิเศษมากกว่าทุกปีตรงที่เปิดกว้างให้สถาบันทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีส่งคณาจารย์เข้าร่วมฟังการสัมมนาด้วย โดยในช่วงเช้าของวันแรกได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการบัญชีของสถาบันการศึกษา และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard : IES)

            ในปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการปรับเปลี่ยนการรับรองหลักสูตรในส่วนของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES2) ตามที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) ได้ออก IES2 ฉบับปรังปรุงใหม่มา โดยจะเน้นการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes - Based) ด้านความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากฉบับเดิมที่เน้นเนื้อหา (Content – Based) ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาและปรับปรุงตาม เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะออกแบบและพัฒนาผลการเรียนรู้ให้สถาบันการศึกษาได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองได้ หากมีรูปธรรมที่ชัดเจนเมื่อใดทางคณะกรรมการฯ จะรีบนำเสนอให้ทุกท่านทราบค่ะ ตอนนี้เก็บความสงสัยกันไว้ก่อนนะคะว่า Learning Outcomes ของการเรียนบัญชีจะออกมาในรูปแบบใดกันนะ รับรองว่าไม่เกินปลายปีนี้อย่างแน่นอน หรือถ้าใครอยากทราบก่อนสามารถแง้ม ๆ เปิดดูฉบับภาษาอังกฤษได้ก่อนเลยค่ะที่ www.ifac.org

            นอกจากนี้ ในการจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชียังถือเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้เข้าร่วมได้อัพเดทความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี โดยจัดบรรยายในหัวข้อ รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ สำหรับปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงหัวข้อ ภาพรวมและความก้าวหน้ามาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย วิทยากรโดย คุณอุดม ธนูรัตนพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

            วันที่สอง อบรมกันให้จุใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะ เป็นการบรรยายโดยทีมวิทยากรที่มาจากสายปฏิบัติงานจริง ๆ ได้แก่ คุณชุติมา รชนีกรไกรลาศ คุณทศกมล วยุพงษ์ และคุณปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย ในหัวข้อ Management Perspective on First Time Adoption แค่ชื่อหัวข้อก็กินขาดแล้วใช่ไหมคะ ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากจริง ๆ สำหรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังสัมมนา โดยเป็นการบรรยายในลักษณะเสวนาสบาย ๆ มาเล่าถึงการปรับตัวตามมาตรฐานสอบบัญชีปี 2559 การเปลี่ยนสถานะจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน การบัญชีเมื่อลงทุนในต่างประเทศครั้งแรก ผลกระทบจากประกาศของกรมสรรพากรปี 2559 และการเคลื่อนไหวตามเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านประสบการณ์การทำงานไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ ให้เราได้ทราบถึงการทำงานจริง เคสต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำรา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีข้อมูลไปถ่ายทอดให้นิสิตนักศึกษาฟัง หรือต่อยอดความรู้เพื่อทำวิจัยหรือกรณีศึกษาต่อไปได้

โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2560 9:08:21
 2194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์