งานอบรม In-House Training ให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)

งานอบรม In-House Training ให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)

             เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานอบรม  In-House Training ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า (ฉบับปรับปรุง 2555) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ (TFRIC4 ,TFRIC2 และ TFRIC13)” ให้กับพนักงานสายงานบัญชี บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3) จำนวนกว่า 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาดล รักษาพล นักวิชาการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องอบรม 9/1 ชั้น 9 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ประเด็นสำคัญ ตลอดจนรับรู้รายการและวัดมูลค่า รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 10:32:45
 3142
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์