สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 และ 2

สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 และ 2

            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้มีการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อย่างต่อเนื่อง
            ในการนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 และ 2 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 (Bound Volume 2015 Consoildated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะได้มอบให้กับสถาบันการศึกษา กว่า 123 สถาบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนทางด้านการบัญชีต่อไป

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 16:53:51
 2377
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์