• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน

            เมื่อวันที่ 26ธันวาคม 2555คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้อนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2556 และ 2557ดังนี้

1.)  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน มีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้กิจการที่มีความพร้อมสามารถนำไปปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้

2.)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ มีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

3.)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ มีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

4.)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า มีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

5.)  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ มีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้การจัดทำแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กำหนดขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงลักษณะการจัดประเภทลูกหนี้ที่กิจการรับซื้อหรือรับโอนมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลยิ่งขึ้น โดยให้จัดประเภทลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาเป็นเงินให้สินเชื่อ เว้นแต่กิจการมีเจตนารมณ์ที่จะขายลูกหนี้นั้นต่อไปในอนาคต ให้สามารถจัดเป็นเงินลงทุนได้ โดยกำหนดให้กิจการถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและสนับสนุนให้กิจการที่มีความพร้อมสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ได้ก่อนวันมีผลบังคับใช้
            สำหรับสรุปประเด็นสำคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีรวม 4 ฉบับ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) นั้น จะได้นำเสนอในข่าวสารจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีฉบับต่อไป
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดของแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของกิจการทั้งด้านสถิติข้อมูล ด้านบุคลากรและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้กิจการสามารถนำไปปฏิบัติรวมทั้งสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:11:55
 11007
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์