• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดในการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสำหรับเครื่องมือทางการเงินภายใต้ IFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
            ข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงสร้างการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ได้เผยแพร่ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินในปี พ.ศ.2552 และต่อมาได้เผยแพร่ข้อกำหนดในเรื่องเดียวกันสำหรับหนี้สินทางการเงินในปี พ.ศ.2553 อย่างไรก็ดี ในเดือนมกราคม พ.ศ.2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ตัดสินใจพิจารณาให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยมีขอบเขตที่จำกัด
            ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ตลอดจนข้อสรุปเกี่ยวกับภาพรวมในการปรับปรุงดังกล่าว ได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (Project page) หรือที่หน้า “Comment on a proposal” ได้ที่ www.ifrs.orgโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ขอความร่วมมือมายังผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวภายในวันที่ 28มีนาคม 2556
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจศึกษาถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:08:04
 4645
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์