• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28

            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Exposure Draft) เกี่ยวกับข้อเสนอในการปรับปรุงIAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
            ข้อเสนอในการปรับปรุงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้แนวทางในการนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำข้อกำหนดใน IAS 28 ไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีส่วนได้เสียอันเป็นวิธีการบัญชีที่กำหนดให้บันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกด้วยราคาทุนและต่อมาภายหลังจะบันทึกรายการปรับปรุงที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งของกิจการผู้ลงทุน(Investor)ที่มีในสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ไปลงทุน(Investee) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอในการปรับปรุงนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้แนวทางในการนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่กิจการผู้ลงทุนควรรับรู้ส่วนแบ่งของตนที่มีในการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ไปลงทุนซึ่งมิได้มีการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกิจการที่ไปลงทุน และมิใช่รายการแบ่งปันส่วนทุนที่ได้รับ(การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิอื่น)
            ประเด็นนี้มีที่มาจากข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS Interpretations Committee) ที่ต่อมาภายหลังส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Interpretations Committee)ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28 ซึ่งในการนี้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB)มีข้อเสนอว่ากิจการผู้ลงทุน (Investors) ควรรับรู้ส่วนแบ่งในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิอื่นของกิจการที่ไปลงทุน (Investee) ไว้ในส่วนของเจ้าของ (Equity)
            ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว(Project page) หรือที่หน้า “Comment on proposal” ได้ที่ www.ifrs.orgโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ขอความร่วมมือมายังผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจศึกษาถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:05:52
 7626
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์