• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุง

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุง

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุง

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ได้เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม 4 ฉบับ ได้แก่ (1) IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (2) IFRS 3 Business Combination (3) IFRS 13 Fair Value Measurement (4) IAS 40 Investment Property เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี (Annual improvements project) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระบวนการที่รวดเร็วในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในหลายๆ ประเด็นซึ่งมีขอบเขตที่จำกัด
            ข้อเสนอในการปรับปรุงดังกล่าวสะท้อนถึงประเด็นที่มีการหารือในคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ในช่วงต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.2011 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของขั้นตอนในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปีตามที่ระบุไว้ในคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการทางปฏิบัติที่ต้องมีกฎระเบียบรองรับ (Due Process Handbook) ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวช่วยในการตัดสินใจว่าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำอธิบายเพิ่มเติม(Clarification) หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด(Correction) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS) นั้นควรมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงประจำปีหรือไม่
            การปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีกิจการได้รับอนุญาตให้นำข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว(Project page) หรือที่หน้า “Comment on proposal” ได้ที่ 
www.ifrs.org โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ขอความร่วมมือมายังผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจศึกษาถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:02:54
 3842
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์