• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด

            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) จะจัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับภาระในการเปิดเผยข้อมูลที่มากเกินไป ทั้งนี้การประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ยังมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มพูนประโยชน์และความชัดเจนของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จะถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ในการพัฒนาแม่บทการบัญชีโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
            ขณะนี้มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมากกว่ามิใช่ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยในงบการเงินจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ตลอดจนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความชัดเจนและความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผย นอกจากนี้หลายฝ่ายยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการสร้างภาระมากจนเกินไป รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่มีลักษณะของ “ข้อความมาตรฐานที่นำมาใช้ซ้ำโดยเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป(boilerplate)”ของกิจการ และ “รายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน(checklist)” ที่ผู้สอบบัญชีนำมาใช้ หรือความต้องการได้รับการยอมรับว่า “มีการปฏิบัติตาม(compliance)”ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
            การประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพบปะระหว่างผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน (ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุน ผู้จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐาน) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับภาระในการเปิดเผยข้อมูลที่มากจนเกินไป ตลอดจนประเด็นสำคัญและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
            การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอณาจักร คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:00:45
 3406
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์