• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

            เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในระยะที่ 3 ไว้ในเว็บไซต์ของ IFRS Foundation และ IASBซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) จะได้ผนวกข้อกำหนดดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ IFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

            ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แต่มิได้ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดดังกล่าว โดยทีมงานของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เป็นผู้จัดทำร่างข้อกำหนดฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB)ที่อาจมีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และในขณะนี้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเชิงวิชาการ

            ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็น (1) ร่างข้อกำหนด (Draft requirements) (2) ร่างเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป (Draft Basis for Conclusions) และ (3) ร่างแนวทางในการนำไปปฏิบัติ (Draft Implementation Guidance) ซึ่งจะเผยแพร่ไปจนกระทั่งถึงต้นเดือนธันวาคม 2555 และหลังจากนั้นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามLinkด้านล่างนี้

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/Draft_general_hedge.aspx

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:57:22
 4376
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์