• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

            นอกเหนือไปจากตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯอยู่ในขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ยกร่างตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเสร็จสิ้นแล้วอีกหนึ่งฉบับ ได้แก่ ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและถ้อยคำตามประเด็นที่ได้มีการอภิปรายในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีก่อนการสอบทานโดยละเอียดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไปนอกจากนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างการจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:52:48
 2192
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์