IFRS Foundation ร่วมกับ XBRL International, Inc จะจัดการประชุมสัมมนา IFRS Taxonomy Annual Convention

IFRS Foundation ร่วมกับ XBRL International, Inc จะจัดการประชุมสัมมนา IFRS Taxonomy Annual Convention

            ด้วยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board: IASB) ร่วมกับXBRL International, Inc จะได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ IFRS Taxonomy Annual Convention 2012โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และด้าน XBRLตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการนำ IFRS ไปใช้กับ XBRL(eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งวิทยากรหลักนั้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานระดับประเทศที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำเสนอรายงานทางการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ XBRLซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนำ IFRS มาประยุกต์ร่วมกับXBRL(eXtensible Business Reporting Language)
            การสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:51:28
 2231
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์