• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน"

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน"

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน"


          ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน" ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

          โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เป็นโครงการสำหรับกรรมการหรือพนักงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการให้กรรมการหรือพนักงานมีการลงทุนแบบทยอยซื้อหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวดด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวดตามความสมัครใจของแต่ละคน และบริษัทจะสมทบเงินเพิ่ม เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกงวด ซึ่งโครงการในลักษณะนี้จะต้องมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการลงทุนซื้อหุ้นไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ มีลักษณะเอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจลงทุนและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในได้ ซึ่งหลายบริษัทได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อาจจะมีความแตกต่างจากหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้เล็งเห็นถึงเรื่องนี้และให้จัด Facebook Live เพื่อทำความเข้าใจกรณีที่บริษัทมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อมูลประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

          สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญเข้าร่วมฟังตามหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
📍แนวทางการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
📍ผลประโยชน์ของพนักงานกับการจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดที่มีการให้บริการ กรณีผลประโยชน์หลังออกจากงาน

          วิทยากรโดย..
👩‍🦰🎙คุณวันดี ลีวรวัฒน์
- คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

👩‍🦱🎙คุณวราพร ประภาศิริกุล
- ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

          ท่านสามารถรับชมได้ที่ https://fb.me/e/1wUXbiG1E
โพสต์เมื่อ :
10 ม.ค. 2565 13:43:44
 754
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์