ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)

ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)

            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมีมติให้เลื่อนวันมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ไปเป็นสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำหรับบทที่มีความซับซ้อนซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี ได้มีข้อผ่อนผันและยกเว้น ยังคงให้ถือปฏิบัติในปี 2562 และ 2565 ตามลำดับ ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เพื่อเตรียมความพร้อมได้ที่เว็บไซด์ของสภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 10:03:39
 4783
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์