การจัด Outreach Meeting ร่วมกับ IASB ที่ UK

การจัด Outreach Meeting ร่วมกับ IASB ที่ UK

การจัด Outreach Meeting ร่วมกับ IASB ที่ UK ในเรื่องเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในหัวข้อเกี่ยวกับการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินและร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการให้สินเชื่อ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)   
            ด้วยคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีคุณอุณากร พฤฒิธาดา เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มี Outreach Meeting ร่วมกับทีมจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน(Financial Instruments) ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอณาจักร ในเรื่องเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินในหัวข้อเกี่ยวกับการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินและร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการให้สินเชื่อ ผ่านทางการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อขอทราบรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว 
            การประชุมทางไกลร่วมกับทีมจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน(Financial Instruments) ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ที่กรุงลอนดอนในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยตรงของคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในการติดตามประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ตลอดจนจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทางการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้อง ศปว. ชั้น 6 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โดยมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากกิจการผู้จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ได้แก่สถาบันการเงินไทยและสถาบันการเงินต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากกิจการขนาดใหญ่นอกเหนือจากสถาบันการเงิน อาทิ เช่น ผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร และกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร ตลอดจนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว โดยในช่วงต้นของการประชุมครั้งนี้ทางทีมจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน(Financial Instruments)ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) เป็นผู้นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการให้สินเชื่อ และหลังจากนั้นผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้สอบถามถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวโดยละเอียด ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนในหลายประเด็น ซึ่งต่อมาทางสมาคมธนาคารไทยได้รวบรวมความคิดเห็นของสถาบันการเงินแล้วจัดส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการให้สินเชื่อ มายังสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รวบรวมเข้ากับความคิดเห็นของกิจการที่มิใช่สถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล แล้วจัดส่งความคิดเห็นโดยรวมไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) ในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป 


 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:31:50
 1981
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์