สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเทศภูฏาน

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเทศภูฏาน

            เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ 2559  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ได้นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Accounting and Financial Management” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประเทศภูฏาน  เดินทางเข้าเยี่ยมชม สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจากคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และ ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงเรื่องการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทย (Adopting the IFRS in Thailand)

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 9:02:01
 2673
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์