งานอบรมสัมมนา “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด"

งานอบรมสัมมนา “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด"

            เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สภาชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปหลักการแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) รวมถึงประเด็นสำคัญ ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ PAEs ในปี 2557 ที่มีต่อ TFRS for NPAEs และปัญหาในทางปฏิบัติทางการบัญชี ที่นักบัญชีในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี  มาเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 16:13:38
 3213
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์