เอกสารประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557

เอกสารประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557

ประวัติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ  

รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  Click
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557   Click
 วาระที่ 2  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556   Click
 วาระที่ 4  งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   Click
 วาระที่ 5

 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 2 ฉบับ 
  

  (5.1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
  การคัดเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ บัญชี พ.ศ. ....  

 Click
 (5.2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพ
  บัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ...
 Click
 ประวัติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ  
 วาระที่ 7     1)   นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่  Click
 2)   นางภัทรียา เบญจพลชัย ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  Click
 3)   รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  Click
 4)   นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  Click
 5)   นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  Click
 6)   นายอาทิตย์ จินดาพรโสภิต ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  Click
 7)   นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  Click
 8)   นางพูนทรัพย์ สกุณี ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  Click
 9)   นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  Click
 10)  นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่  Click
โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 16:05:02
 2089
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์