พิธีเปิดโครงการอบรม Train the trainer รุ่นที่ 2

พิธีเปิดโครงการอบรม Train the trainer รุ่นที่ 2

           เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดอบรม “โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 2” เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่จัดทำขึ้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่จัดทำขึ้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกสภาวิชีพบัญชี เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และ ผศ. วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 51 ท่าน จาก 27 สถาบันการศึกษา ณ อาคารสภาวิชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 14:12:41
 2641
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์