การสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานการที่ปรับปรุงใหม่”

การสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานการที่ปรับปรุงใหม่”

            เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้จัดการสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานการเงินที่ปรับปรุงใหม่” ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  และกล่าวปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ
- คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 14:21:13
 2125
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์