โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับปี 2557 Understand Each TFRs

โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับปี 2557 Understand Each TFRs

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จัดการอบรมสัมมนา “TFRS ทุกฉบับปี 2557 Understand Each TFRs” เนื่องจากปัจจุบัน ได้จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการตีความที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards : IFRs) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์

- TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน

- TFRS เกี่ยวกับรายได้

- TFRS เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน

- TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ

- ร่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

-TFRS ที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 14:01:55
 1973
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์