อบรมสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost

อบรมสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost

            วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost Accounting รุ่นที่ 2 ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางระบบบัญชีต้นทุนด้วยเทคนิคสมัยใหม่ พร้อมร่วมฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 13:53:49
 1303
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์