สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้น

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้น

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บนเว็บไซต์ จำนวน 55 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเป็นร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาตรฐานการบัญชี (TAS) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) ตาม IFRS Bound Volume 2013 (Blue Book) ซึ่งฉบับที่ปรับปรุงนี้จะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป แต่สำหรับ TFRS4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ถือปฏิบัติในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดร่างมาตรฐานที่จัดทำและปรับปรุง มีดังนี้

1.ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 1 ฉบับ
2. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 10 ฉบับ (ปรับปรุง 6 ฉบับ และ จัดทำใหม่ 4 ฉบับ)
3. ร่างมาตรฐานการบัญชี 25 ฉบับ (ปรับปรุงจากฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)
4. ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 12 ฉบับ (ปรับปรุง 10 ฉบับ และจัดทำใหม่ 2 ฉบับ)
5. ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ (ปรับปรุงจากฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงหลักการในสาระสำคัญจากฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่และฉบับที่จัดทำใหม่

-     กลุ่มการจัดทำงบการเงินรวม                              5 ฉบับ

-     กลุ่มการวัดมูลค่ายุติธรรม                                  1 ฉบับ

-     กลุ่มการตีความอื่น                                         2 ฉบับ

               รวม                                                   8

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติบางส่วน

-     กลุ่มการนำเสนองบการเงินและเรื่องอื่นๆ                 4 ฉบับ

              รวม                                                  12 ฉบับ

กลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลักการและแนวปฏิบัติในสาระสำคัญ

-     กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่น (เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.)           21 ฉบับ

-     กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำให้สอดคล้องกับฉบับที่ปรับปรุง


    และจัดทำใหม่                                           22 ฉบับ

        รวม                                                   43 ฉบับ

รวมทั้งหมด                                                  55 ฉบับ

ลำดับ​ มาตรฐานฉบับที่
1.กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงหลักการในสาระสำคัญจากฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่และฉบับที่จัดทำใหม่ จำนวน 12 ฉบับ
กลุ่มการจัดทำงบการเงินรวม
1  TAS 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2557)
2  TAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (ปรับปรุง 2557)
3  TFRS 10 งบการเงินรวม
4  TFRS 11 การร่วมการงาน
5  TFRS 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
กลุ่มการวัดมูลค่ายุติธรรม​
6 TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มการตีความอื่น
7 TFRIC 14 ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
8 TFRIC 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบเปิด
2.กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติบางส่วน จำนวน 4 ฉบับ
กลุ่มนำเสนองบการเงินและเรื่องอื่น
9 TAS 1 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2557)
10  TAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2557)
11 TAS 34 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2557)
12 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
กลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ  43  ฉบับ
   - กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 21 ฉบับ
1 TAS 11 สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2557)
2 TAS 23 ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2557)
3 TAS 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (ปรับปรุง 2557)
4 TAS 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (ปรับปรุง 2557)
5 TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2557)
6 TFRS 6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (ปรับปรุง 2557)
7 TFRS 8 ส่วนงานดำเนินงาน (ปรับปรุง 2557)
8 TSIC 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน (ปรับปรุง 2557)
9 TSIC 15 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า (ปรับปรุง 2557)

ลำดับ มาตรฐานฉบับที่
10 TSIC 25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุง 2557)
11 TSIC 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย (ปรับปรุง 2557)
12 TSIC 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ (ปรับปรุง 2557)
13 TSIC 31 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา (ปรับปรุง 2557)
14 TSIC 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ (ปรับปรุง 2557)
15 TFRIC 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง 2557)
16 TFRIC 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (ปรับปรุง 2557)
17 TFRIC 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
18 TFRIC 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า (ปรับปรุง 2557)
19 TFRIC 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ (ปรับปรุง 2557)
20 TFRIC 15 สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ปรับปรุง 2557)
21 TFRIC 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า (ปรับปรุง 2557)
กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ  22  ฉบับ  มีดังนี้
 กลุ่มการวัดมูลค่ายุติธรรม  (9 ฉบับ)
1 TAS 2 สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2557)
2 TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2557)
3 TAS 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2557)
4 TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2557)
5 TAS 17 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2557)
6 TAS 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ปรับปรุง 2557)
7 TFRS 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ปรับปรุง 2557)
8 TFRS 4 สัญญาประกันภัย (ปรับปรุง 2557)
9 TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (ปรับปรุง 2557)

ลำดับ​ มาตรฐานฉบับที่
กลุ่มงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรม (7 ฉบับ)​
10 TAS 18 รายได้ (ปรับปรุง 2557)
11 TAS 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ปรับปรุง 2557)
12 TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2557)
13 TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2557)
14 TFRS 3 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2557)
15 TFRS 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2557)
16 TFRIC 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ (ปรับปรุง 2557)
กลุ่มนำเสนองบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม และเรื่องอื่น  (6 ฉบับ)
17 TAS 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2557)
18 TAS 12 ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
19 TAS 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2557)
20 TAS 33 กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง 2557)
21 TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ปรับปรุง 2557)
22 TFRIC 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ปรับปรุง 2557)

            ทั้งนี้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถดาวน์โหลดร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อศึกษาและแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-685-2562 หรือ 02-685-2569 โทรสาร 02-685-2514 หรืออีเมล์secretary@tfac.or.th 

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 11:03:27
 4851
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์