นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็น..ต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็น..ต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร

            ..ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกตลาดทุนเน้นหรือให้ความสำคัญกับการนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือเพื่อข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันทำให้สร้างภาระแก่กิจการ หรืองบการเงินไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงเนื่องจากอาจจะมีทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้นำมารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของเพื่อหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ
            ..สภาฯสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการทำบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กิจการ เนื่องจากการจัดทำบัญชีให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

 - ทำให้กิจการสามารถบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นๆ
- ช่วยทำให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
- ลดต้นทุนการกู้ยืม

 ..ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาฯจะเร่งดำเนินการให้ความรู้ข้อแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีในการปรับปรุงระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และให้ข้อแนะนำต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและผ่านช่องทางผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี และจัดอบรม สัมนาแก่ผู้สนใจทั่วไป

..ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาฯ คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สภาฯได้ดำเนินการ

- กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของประเทศ
- ได้ดำเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน 
- และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 14:35:08
 2057
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์