การประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 2018 ประเทศสิงคโปร์

การประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 2018 ประเทศสิงคโปร์

           

            เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมามีการประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 2018  ณ เมืองเซ็นโตซ่า ประเทศสิงคโปร์  สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ยลระบิล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา จันทะเดช อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (คณะอนุกรรมการ) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และที่มาของการปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนวทางของ IASB ในการปรับปรุงมาตรฐานฯ ในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อถือปฏิบัติในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมสำหรับรับมือ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

            ในการประชุมผู้แทนคณะอนุกรรมการได้นำเสนอภาพรวมการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  โดยสรุปดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
TFRS 15 1 มกราคม 2562
TFRS 9 1 มกราคม 2563
TFRS 16 1 มกราคม 2563
TFRS 17 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ปี 2566*
TFRS for NPAEs (ปรับปรุงใหม่) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ปี 2563

            *IASB เลื่อนการบังคับใช้ IFRS 17 ออกไป 1 ปี จาก ค.ศ. 2021 เป็น ค.ศ. 2022 ดังนั้นสำหรับประเทศไทยจึงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2566 (ค.ศ. 2023)

โพสต์เมื่อ :
28 พ.ย. 2561 17:53:21
 2503
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์