• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนาม

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนาม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนาม

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนาม

            กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) นั้น ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรกำหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก ได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
            การประชุมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ตลอดจนกิจกรรมหลักในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) ซึ่งประเด็นหลักที่มีการอภิปรายในที่ประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการของ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ในเรื่องเกี่ยวกับแม่บทการบัญชีและการด้อยค่า
            ซึ่ง Hans Hoogervorst ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นในที่ประชุมว่าการจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้แทนจากองค์กรกำหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลกได้เข้าร่วมการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และการประชุมที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกดังกล่าวนี้เป็นการประชุมที่มีประโยชน์อย่างมากตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิบัติงานที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาและทิศทางในอนาคตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) ได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:23:15
 2811
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์