มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2566 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2566 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว


          สภาวิชาชีพบัญชี ขออัปเดตข่าวสารความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2566 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี 2566 (Bound Volume 2023 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการปรับปรุงทั้งหมด 4 เรื่อง เพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การแก้ไข/ปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
คำนิยามของประมาณการทางบัญชี
เป็นการแก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชี รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้กิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี”
TAS 8
การเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชี
เป็นการแทนที่ข้อกำหนดสำหรับกิจการจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญที่กิจการใช้” เป็น "การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่สาระสำคัญที่กิจการใช้” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ยังรวมถึงการให้แนวทางเพื่อช่วยให้กิจการนำคำนิยายของสาระสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ
TAS 1, TAS 26, TAS 34, TFRS 7 และแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย*
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว
เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อยกเว้นในการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ให้ชัดเจนขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นในการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการ ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากันของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ตัวอย่างของรายการที่จะนำการแก้ไขนี้ไปถือปฏิบัติ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน
TAS 12, TFRS 1
การปรับปรุงอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง TFRS 17 TAS 1, TAS 7, TAS 16, TAS 19, TAS 28, TAS 32, TAS 36, TAS 37, TAS 38, TAS 40, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 5, TFRS 7, TFRS 9, TFRS 15
*หมายเหตุ: “แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย”  เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ TFRS 7 และ TFRS 9

          นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย  

          (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (ปรับปรุงเรื่อง การปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ – กฎโมเดลเสาหลักที่สอง (Pillar Two)) และ  

          (2) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับธุรกิจประกันภัย (ฉบับใหม่) 

          ท่านสามารถศึกษาสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click
โพสต์เมื่อ :
16 ส.ค. 2566 16:31:50
 8559
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์